Oferta

Zakres oferowanych prac obejmuje:

 

 • projekty założeń, projekty planów zaopatrzenia gmin w media energetyczne,

   

 
 • koncepcje uciepłownień, modernizacje systemów ciepłowniczych, w tym źródła ciepła i sieci ciepłownicze,

   

   
 • odnawialne źródła energii (energia wiatru, słońca, biopaliwa, geotermia),

   

   
 • dokumentację ofertową, kontraktową oraz projektową,

   

   
 • usługi consultingowe w szerokim zakresie,

   

   
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw,

   

   
 • optymalizację gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach,

   

   
 • plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,

   

   
 • studia wykonalności, tzw. „feasibility study” dla działań modernizacyjnych i inwestycyjnych,

   

   
 • uzgodnienia dokumentacji z organami administracji państwowej i samorządowej,związane z realizacją inwestycji,

   

   
 • projekty i realizację instalacji dla wszystkich branż,  

   

   
 • organizację i realizację dostaw,

   

   
 • prace związane z budową, montażem oraz uruchomieniem realizowanych instalacji,

   

   
 • usługi w zakresie czystej produkcji i ochrony środowiska,

   

   
 • doradztwo w zakresie termicznego unieszkodliwiania odpadów,

   

   
 • usługi w dziedzinie doradztwa w sprawach taryf za gaz, energię elektryczną i ciepło oraz umów zawieranych z producentami energii, w ramach tych usług przygotowuje warunki brzegowe do umów (ustalanie wielkości mocy zamówionej, warunków pewności zasilania, rozłożenia obciążenia w poszczególnych strefach doby itd.) tak, aby koszty ponoszone na produkcję lub zakup energii były optymalne.

oraz prowadzi:

 

 
 • działalność importową,

   

   
 • prace z zakresu doradztwa technicznego i ekonomicznego,

   

   
 • działalność usługową w zakresie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wprowadzanie w energetyce nowych, wydajniejszych technologii i gospodarki skojarzonej w oparciu o paliwa odnawialne,

   

   
 • analizy opłacalności wg metody UNIDO i zaleceń Banku Światowego. Spółka współpracuje z renomowanymi producentami urządzeń energetycznych i przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi,

   

   
 • prace związane z wykonaniem i uzgodnieniami, w oparciu o Ustawę o udostępnieniu informacji o środowisku ... strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

   

   
 • działalność polegającą na kojarzeniu kredytodawców z kredytobiorcami oraz przygotowaniu warunków dla uzyskania kredytów, gwarancji bankowych oraz ubezpieczeniu kredytów, leasingu, przygotowaniu umów mających na celu związanie konsorcjów dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych itp.,

   

   
 • prace związane z wykonaniem i uzgodnieniami, wymaganymi Ustawą Prawo Energetyczne, dotyczącymi „Projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, włącznie z prezentacjami jednostkom organizacyjnym i władzom gmin oraz przygotowaniem stosownej uchwały Rady Gminy,

   

   
 • działalność doradczą w zakresie prywatyzacji, przekształceń własnościowych, wyceny majątku przedsiębiorstw, określenia wartości przedsiębiorstwa, wykonawstwa memorandum informacyjnego.